Privacyverklaring

1. Algemeen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Praktijk Aaf van der Linde, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid wil ik je open en duidelijk informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Ik handel ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat ik:

 • persoonsgegevens verwerk conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 3 genoemd.
 • alleen die persoonsgegevens verwerk die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 4 van deze privacyverklaring.
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
 • op de hoogte ben van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteer en patiënten hierover informeer.

Ik (Aaf) ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de patiënten van de praktijk. Bij vragen en/of verzoeken rondom persoonsgegevens kun je met mij contact opnemen.

2. Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar worden er alleen persoonsgegevens verwerkt na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

3. Wat wordt er bewaard en waarom

 • In jouw dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling, en de facturatie daarvan, noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Adresgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven aan de bij de praktijk ingeschreven patiënten.

3.1 Gegevens op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult

4. Hoe worden uw gegevens beschermd

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Om dat te garanderen, worden jouw persoonsgegevens:

 • Indien op papier, achter slot en grendel bewaard.
 • Digitaal bewaard op van wachtwoord en up-to-date beveiligingssoftware voorziene apparatuur.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

5. Delen met derden

De gegevens uit jouw dossier kunnen -alleen als dat noodzakelijk is- ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Aan andere partijen worden geen persoonsgegevens verstrekt, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

6. Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst (conform art. 7: 454 BW (WGBO) ) wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende jouw inschrijving als patiënt in de praktijk.

7. Rechten van de patiënt

Je hebt het recht te verzoeken om vernietiging van jouw dossier. Het dossier wordt binnen drie maanden na het verzoek vernietigd, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bijvoorbeeld volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

Ten aanzien van je recht op vernietiging van jouw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van jou als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

Je hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en jouw patiëntendossier. Daarnaast heb je recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens

Tot slot heb je het recht jouw gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of een andere partij.

In alle gevallen zal ik je vooraf vragen om jezelf te legitimeren.

8. Vragen, opmerkingen of klachten?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens, dan kunt je contact met mij opnemen en zal ik proberen samen met jou tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.