Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities:

De praktijk:
Praktijk Aaf van der Linde, die voor de levering van diensten aan klanten verwijst naar deze Algemene Voorwaarden.

De klant:
Elke natuurlijke- of rechtspersoon die diensten afneemt van de praktijk ofwel degene voor wiens rekening diensten worden geleverd.

Diensten:
Alle behandelingen (hoe ook genaamd) , verkoop van middelen en andere werkzaamheden van welke aard dan ook, welke de praktijk aan de klant levert.

Artikel 2. Toepasselijkheid:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren diensten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op aangegane levering van diensten aan klanten.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming levering diensten:

 • De levering van diensten aan de klant komen tot stand nadat de klant zich heeft aangemeld en een afspraak heeft gemaakt voor een bepaalde dienst. Hetzij telefonisch, hetzij mondeling in de praktijk of via e-mail.
 • Afspraken die buiten deze leveringsvoorwaarden tot stand komen dienen schriftelijk aangevraagd te worden en goedgekeurd te zijn door de praktijk.

Artikel 4. Uitvoering levering diensten:

 • De praktijk zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • Indien er zich omstandigheden voordoen die bij de start van de behandeling niet waren voorzien, waardoor het oorspronkelijk overeengekomen behandelplan aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt, hebben de praktijk en de klant beiden het recht van verdere voortzetting van de behandeling af te zien. Artikel 5 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de behandeling zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan het behandelplan en daarmee een geheel vormen.

Artikel 5. Verplichtingen en rechten van de klant:

 • De klant draagt er zorg voor dat alle relevante bekende informatie ten aanzien van zijn gezondheid bekend is in de praktijk.
 • De klant draagt te allen tijde zelf de verantwoording voor zijn eigen gezondheid.
 • De klant kan te allen tijde stoppen met het afnemen van diensten van de praktijk. Openstaande facturen dienen dan nog wel betaald te worden.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid:

 • De praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van klanten tegenover derden, volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging VNT.
  In het kader hiervan zullen wij alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de klant.

Artikel 7. Prijzen:

 • Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Prijswijzigingen zullen tijdig aan de klant kenbaar worden gemaakt.

Artikel 8. Betaling:

 • Onze diensten worden aan de klant direct na behandeling in rekening gebracht. Betaling uitsluitend per pin of contant, tenzij schriftelijk overeengekomen dat op rekening betaald kan worden. Indien op rekening betaald wordt, dient dit binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de bank of girorekening als de dag van betaling.
 • Het debiteurenbeheer van de praktijk is als volgt: de 1e herinnering wordt verzonden 30 dagen na factuurdatum, de aanmaning na 40 dagen. De vordering wordt uit handen gegeven als na 50 dagen de betaling nog niet bij ons binnen is.
 • Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,= alles exclusief omzetbelasting.
 • Indien betaling niet binnen 6 weken na vervaldatum plaats vindt, kunnen wij de uitvoering van de behandeling opschorten.
 • Indien een behandeling wordt afgezegd dan zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen. Binnen 24 uur afbellen geldt een tarief van 100% van de rekening.
 • Afspraken ten aanzien van gespreide betaling of andere betalingsregelingen zijn alleen bindend als deze schriftelijk door de praktijk zijn bevestigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:

 • De resultaten van de verrichte diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed vallen van de praktijk. Ofschoon de geleverde dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan de praktijk derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar geleverde diensten.
 • De praktijk heeft hierin een inspanningsplicht en geen resultaatsverplichting.
 • De praktijk is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de geleverde dienst voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van de praktijk verder strekken dan het bedrag van de voor hem desbetreffende diensten verschuldigde honoraria.
 • Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld, uitsluitend gehouden tot:
  a. Terugbetaling van de ontvangen creditering van de aan de klant gezonden factuur, alles voor zover de factuur op de geleverde gebrekkige zaken betrekking heeft.
  b. een in overleg met de klant te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld.

Artikel 10. Geschillen:

 • Indien door of naar aanleiding van de geleverde dienst een geschil rijst tussen de klant en de praktijk, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen.
 • Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies en/of bemiddeling.
 • Indien u een klacht heeft over de therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg.
 • Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 • Op alle door onze geleverde diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11. Algemene bepalingen:

 • Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele gestelde voorwaarden van de klant voor onze praktijk niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de behandeling door de praktijk zijn geaccepteerd.
 • De klant wordt op de hoogte gesteld van wijziging van deze voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden zullen op deze pagina worden gepubliceerd

Praktijk Aaf van der Linde
Sint Jansklooster, 15 september 2019